Regulamin Sklepu Internetowego Http://cultofenglish.com

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://cultofenglish.com.
2. Serwis jest prowadzony przez fundacje Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, KRS 0000442857, NIP 5213641211, REGON: 146433467, 00 -503 Warszawa, ul.Żurawia 6/12/lok. 766.
3. Ceny podane przez sprzedawcę wyrażone są w PLN.
4. Podane w Sklepie ceny Towarów i Produków są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT, podmiotowe zwolnienie z podatku VAT na mocy art. 113 ust.1 lub 9 ustawy o VAT.
5. Dostarczenie Produku cyfrowego odbywa się poprzez Internet po założeniu Konta.
6. Dostarczenie Towaru fizycznego niecyfrowego odbywa się poprzez firmę kurierską. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Do każdego zamówienia doliczone zostaną koszty przesyłki, w zależności od wybranego kraju. Użytkownik jest każdorazowo informowany o kosztach przesyłki. 
7.  Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Definicje

Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:
Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych jest Sprzedawca;
Formularz Rejestracji  – funkcjonalność pozwalająca na wypełnienie przez Użytkownika danych w celu założenia konta w Serwise;
Formularz zamówienia;
Klient – każdy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; 
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto –  funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi po zalogowaniu się za pomocą indywidualnego loginu i hasła dostęp do zasobów i kupowanie towarów i produktów w Serwise;
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty i towary; 
Kurs Online  – kurs edukacyjny składający się z dostępu do filmów oraz dodatkowych materiałów w wersji cyfrowej; 
Materiały Cyfrowe – dodatkowe materiały edukacyjne wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które są dostępne w ramach Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie;
Newsletter –  informacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę dotyczące Produktów i Towarów oraz promocji i nowości w Serwisie;
Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą;
Produkt  – każdy produkt treści cyfrowej oferowany przez Sprzedawcę, do którego można wykupić dostęp bądź uzyskać dostęp nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w szczególności są to kursy online, filmy zajęć, e-booki, materiały cyfrowe, pliki pdf; 
Platforma –  platforma internetowa dostępna pod adresem www.cultofenglish.com;
Regulamin – niniejszy dokument;
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://.cultofenglish.com za pośrednictwem, którego Użytkownik może składać zamówienia i dokonywać zakupów określonych Produktów i Towarów; 
Sprzedawca – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu §1.2;
Serwis  – portal internetowy dostępny pod adresem http://.cultofenglish.com umożliwiający Użytkownikom korzystanie z udostępnionych na nim funkcjonalności;
Towar – każdy produkt treśći fizycznej niecyfrowej, w szczególności karty konwersacyjne, książki, których zakup możliwy jest poprzez Sklep z dostawą do wybranego kraju;
Umowa –  umowa, której przedmiotem jest uzyskanie dostępu do Produktów lub zamówienie Towarów zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z usług świadczonych przez Sprzedawcę, na podstawie postanowień Regulaminu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:
1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie  („usługa Konta”) dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła i innych danych dostępowych do konta. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia konta. 
2. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Korzystanie z formularza jest dobrowolne. Formularz znajduje się w Serwisie na podstronie /faq. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.
3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („usługa Newsletter”). Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera. 

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
4. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.

3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail o krórym mowa w §4 albo poprzez formularz kontaktowy. 

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

7. Sprzedawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu.
8. Uzyskanie dostępu do części Produktów jest odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.

§ 4. Kontakt ze Zprzedawcą

Fudacje Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, KRS 0000442857, NIP 5213641211, REGON: 146433467,
00-503 Warszawa, ul.Żurawia 6/12/lok.766. Osoba kontaktowa: Aliaksandra Chyhirynava, email:  sales@cultofenglish.com 
Telefon: +48 795790077 
Rachunek: PL
10114010100000543359008645
Kontakt telefoniczny w godzinach: 9:00 – 19:00

§ 5. Skladanie Zamówienia Produktów i Towarów

1. Zakupu w Sklepie może dokonać wyłącznie Użytkownik / Klient / Konsument, który założył Konto w Serwisie. 
2. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dostępnych na stronie http://.cultofenglish.com.
3. Klient może dokonać zakupu Produktu lub Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu.
4. Informacje o Produktach i Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Towarów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów i Towarów, wycofywania Produktów i Towarów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
6. W celu złożenie Zamówienia konieczne jest uzupełnienie Formularza zamówienia i podanie przez Klienta określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres email,  (dla dostawy towaru adres pocztowy: ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).
7. Po wybraniu danego Produktu lub/i Towaru i dodaniu go do Koszyka, Użytkownik  może kontynuować zakupy lub przejść do etapu finalizacji zakupu. Dodanie Produktu  lub/iTowaru do Koszyka nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
8. W celu finalizacji zakupu Towaru należy przejść do koszyka i skorzystać z opcji Przejdź do kasy. W następnych krokach należy dokonać wyboru adresu dostawy, sposobu dostawy a także sposobu płatności. Klient każdorazowo jest informowany o kosztach wybranej formy płatności i dostawy. Ostatecznego potwierdzenia złożenia zamówienia i zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient dokonuje klikając przycisk Potwierdzam Zamówienie.
9. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Klienta spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
10. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru metody płatności za zamówione Produkty lub/iTowaru spośród opcji aktualnie dostępnych w Sklepie.
11. W Sklepie mogą być dostępne w szczególności następujące metody płatności:

1. przelewem elektronicznym – za pośrednictwem systemu Stripe.
2. Przelew PayPal.

12. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane. 
13. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. 
14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, o której mowa w ust. 13 powyżej. 
15. Czas realizacji Zamówienia Towaru każdorazowo uzależniony jest od dostępności określonego towaru w Sklepie. W każdym przypadku braku dostępności zamówionego Towaru lub jego części Sprzedawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez  Klienta w zamówieniu.
16. Termin realizacji Zamówienia Towaru (przygotowania zamówienia do wysyłki), liczony jest od dnia złożenia zamówienia Towaru przez Klienta do dnia powierzenia przez Sprzedawcę zamówionego Towaru przewoźnikowi odpowiedzialnemu za realizację dostawy.
17. W przypadku zakupu produktów przed złożeniem zamówienia Użytkownik/ Klient musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży i dostarczenie mu treści cyfrowych w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Na skutek wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży danego Produktu.

 

§ 6. Dostawa Towarów

1. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy. Każdorazowo Klient jest informowany o kosztach dostawy.
2. Koszt dostawy różnie się w zależności od strefy według klasyfikacji firmy kurierskiej. 
3. Dostawa zakupionych Towarów realizowana jest do następnych państw swiata:
Niemcy, Czechy, Rumunia, Węgry, Austria (strefa 1), 
Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Litwa, Belgia, Słowacja Irlandia, Łotwa, Portugalia, Bułgaria, Słowenia, Luxemburg, Estonia (strefa 2),
Grecja, Chorwacja, Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria (strefa 3),
USA, Chiny, Hong Kong, Kanada, Rosja, Ukraina (strefa 4),
Białoruś (strefa 5), 

za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres.

Dostawa zakupionych towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji Zamówienia w przypadku podania przez Klienta niewłaściwego lub niekompletnego adresu dostawy. 
5. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu – faktura.

 

§ 7. Dostęp i termin realizacji zamówienia produktu

1. Po opłaceniu zamówienia, Klient otrzymuje dostęp do wybranego Produktu na Serwise.
2. W przypadku Kursów Online Klient otrzymuje do nich dostęp w Serwise przez okres 12 miesięcy od daty opłacenia Zamówienia. 
3. Materiały cyfrowe wchodzące w skład zamówienia produktu takie jak np. pliki pdf,  zostaną udostępnione Klientowi po opłaceniu Zamówienia.
4. Każde kolejne odpłatne zamówienie produktu powoduje przedłużenie dostępu, o którym mowa w ust. 7.1 o kolejne 12 miesięcy.
5. Sprzedawca przewiduje możliwość organizacji dodatkowych akcji promocyjnych w ramach, których możliwe będzie uzyskanie dostępu do Kursów Online oraz Materiałów Edukacyjnych bez konieczności złożenia odpłatnego zamówienia.

§ 8. Płatności

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

a) przy wykorzystaniu uslugi PayPal;
b) przy wykorzystaniu usługi Przelewy24.

 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Stosownie do postanowień art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz.827) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpieniu przed jego upływem drogą  elektroniczną o której mowa w § 4. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. Wzór formularza odstąpienia od umowy podany w załączniku.  
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. 
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym, Klient (nawet jeżeli jest Konsumentem) nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku Produktów, co do których, zostanie on poinformowany o ww. utracie prawa odstąpienia od umowy.
10. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, jeśli w toku zakupu Produktu cyfrowego Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej Umowy.

§ 10. Reklamacje

1. Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich Towarów i Produktów wymienionych w niniejszym Regulaminie.
2. Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail Sprzedawcy: sales@cultofenglish.com.
3. Podstawę prawną odpowiedzialności Sprzedawcy stanowią przepisy dotyczące rękojmi za wady tj. art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U 1964, poz. 93).
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, wskazany adres dostawy Towaru, adres e-mail używany do logowania), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
7. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy Klientem nie jest Konsument, z zastrzeżeniem art. 5564 Kodeksu cywilnego. 

§ 11. Autorskie prawa majątkowe

1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
2. Wszelkie treści strony w tym Towary, Produkty, Materiały cyfrowe, zdjęcia, elementy graficzne, nazwy, znaki towarowe świadczone przez Sprzedawcę dostępne w Sklepie  stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
3. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu i  Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
4. Kupno Towarów i Produków nie przenosi na Użytkownika autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb. 
5. Zakazane jest w szczególności zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
2. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji,
3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Towarów i Produktów osoba, która dokonała naruszenia (w tym Użytkownik, Klient, Konsument), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
7. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 12. Platforma ODR

1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
2. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą Towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
3. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
4. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
3. Niniejszy Regulamin Sklepu online obowiązuje od dnia 02/02/2022.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
5. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po po upływie 7 dni od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.
6. Załącznikami do Regulaminu są: wzór odstąpienia od umowy

Załącznik

Wzór formularza odstąpienia od umowy (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………
Data zawarcia umowy: …………………………
Data otrzymania produktu: ………………………
Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..
Adres konsumenta: ………………………..
Adres e-mail: ……………………………..
Data i podpis konsumenta ( jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).